zonnepanelen-deventerscheg

Het Deventer Duurzaamheidsnetwerk

Deventer duurzame stad

MKB Deventer wil een doorbraak in de verduurzaming van Deventer bereiken en ondernemers volop duurzame kansen in Deventer bieden. Dit door met concrete projecten in Deventer te laten zien dat duurzame oplossingen bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat, een MKB-vriendelijk ondernemersklimaat en aan de reductie van CO2-emissie. Samen werken aan een duurzame, toekomstbestendige stad, waar we ook in 2050 nog plezierig kunnen wonen, werken en leven. Doe je mee?

Duurzaamheid biedt kansen

De tijd dat uw voortbestaan slechts afhankelijk was van voldoende winst is voorbij. Wie werkelijk toekomstbestendig wil blijven dient inmiddels ook te investeren in een maatschappelijke bijdrage (zie onze activiteiten op het gebied van MVO) en in duurzaamheid. MKB Deventer heeft in haar activiteiten speciale aandacht voor de energietransitie en de circulaire economie. Ook milieuzorg in het algemeen krijgt regelmatig aandacht.

MKB Deventer zet met haar programma ‘Duurzaamheid’ meerjarig in op het ondersteunen van verduurzaming, door u met praktische instrumenten en succesvolle werkmethoden te helpen uw bedrijfsproces en businessmodel te versterken. Dat is nodig: overheden zullen ons steeds meer dwingen de ecologische voetafdruk te verminderen. Afnemers zullen bovendien steeds vaker kijken naar ‘eerlijke en schone bedrijven’.

Het is bovendien financieel kansrijk te investeren in verduurzaming van uw bedrijf, er is geen weg meer terug. Daarom nam MKB Deventer enkele jaren geleden al het initiatief om het thema ‘Duurzaamheid’ in brede zin beter op de kaart te zetten in Deventer. Doel: matchmaking tussen ondernemers die willen versnellen op het verduurzamen van hun bedrijfsmodel. Onze duurzaamheidsborrels met succesvolle duurzame praktijkverhalen worden telkens bijzonder goed bezocht.

Praktische handreikingen en projecten

We riepen ook kenniskringen in het leven die met u praktische handreikingen bieden voor het verduurzamen van uw bedrijf. We initieerden inmiddels vele succesvolle duurzame projecten: ophalen koffieresidu en koffiebekers, in kaart brengen grond- en reststoffenstromen op de bedrijfsterreinen om matches te kunnen maken, een inloopspreekuur circulaire economie, reststroomverwerking van foodafval in de Deventer horeca en een duurzame heldenboek in samenwerking met Cleantech regio. Ook stimuleren we bedrijven na te denken over biobased produceren (inbreng van materialen uit de natuur).

Kortom, MKB Deventer support u graag bij het vergroenen van uw organisatie. Of u nou in de binnenstad zit of op een bedrijvenpark, laat weten waar we u bij kunnen assisteren. Als u zelf koploper bent, klim dan op het podium tijdens
onze duurzaamheidsbijeenkomsten en inspireer anderen, of meldt u aan als deelnemer aan onze themakringen.

Circulaire Economie

De essentie van circulair ondernemen is dat grondstoffen vaker dan 1x meegaan, een hoger rendement in het productieproces hebben en in veel gevallen na (her)gebruik een hogere restwaarde hebben.

Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven. De sector dienstverlening die dit circulaire ontwikkelproces kan ondersteunen, zou dan groeien met 1 miljard per jaar, de landbouw met hetzelfde getal en er zou een opbrengstengroei ontstaan van 5 miljard in de productie- en nijverheidssector.

MKB Deventer ondersteunde dan ook in 2017 de doelstellingen van het Nationaal Grondstoffenakkoord.

Klimaat en Energie

Bij de klimaattop in Parijs eind 2015 zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde beperkt te houden. Vervolgens kwam er het nationale Klimaatakkoord in 2019. Doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe we elektriciteit en warmte opwekken en gebruiken, maar naar de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren, bijvoorbeeld ook in de landbouw en in de industrie. Hoe gaan we daar als Deventer bedrijfsleven invulling aan geven? Wat betekent dit voor de toekomst van onze energievoorziening? Wat betekent dit voor mobiliteit en transport?

MKB Deventer ziet de energietransitie als een kans. Middels het Warmtepact wordt samengewerkt met andere ondernemersverenigingen, publieke partners en andere belanghebbenden. De deelnemers intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren, innoveren en realiseren.

Als vereniging werken we in concrete projecten aan nieuwe financieringsconstructies, nieuwe businessmodellen, breed gedragen samenwerkingsverbanden en nieuwe innovatieve oplossingen. Op sommige momenten draait het vooral om het delen van kennis en ervaringen, in andere gevallen gaat om het samen experimenteren en het versnellen van vernieuwende technologieën of het samen zoeken naar financieringen.

We hebben op een soortgelijke manier al veel bereikt op het gebied van export en e-commerce. Dat wordt gecoördineerd vanuit onze kenniskringen, ondernemers die regelmatig bij elkaar zitten voor kennisuitwisseling en project initiatie, ondersteund door het werkapparaat van MKB Deventer.

Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ)

Ondernemers hebben te maken met HSEQ. Daarom zijn deze belangrijke aandachtspunten opgenomen in onze programma’s. Hoe geeft u het beleid zo vorm dat mens, milieu en economie beschermd zijn en blijven?

Hebt u een vraag op dit gebied, dan schuiven wij graag bij u aan. Denk bijvoorbeeld aan controle op en implementatie van gezonde arbeidsomstandigheden, maar ook aan veiligheid in relatie tot ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld i.h.k.v. vergunningen) en veiligheidsonderzoek voor het in bedrijf houden van installaties.

In Deventer zijn veel bedrijven met technische kennis van zaken. Denk daarbij ook aan gecertificeerde methoden zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA. Zorg dat u niet alleen in compliance met wet- en regelgeving bent , maar ook beschermd blijft tegen risico’s. Blijf tijdig anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving. Zo bent u non-compliance situaties altijd voor en neemt u de juiste beslissingen, zodat u onnodige risico’s en kosten voorkomt. In plaats daarvan benut u kansen. U verhoogt het veiligheidsbewustzijn en uw veilige imago groeit.

Projecten

1.        Ambitiekaart

2.        Warmtepact

3.        Duurzame 100

4.        Deventer Bespaart

5.        ophalen koffieresidu en koffiebekers

6.        in kaart brengen grond- en reststoffenstromen op de bedrijfsterreinen om matches te kunnen maken

7.        een inloopspreekuur circulaire economie

8.        reststroomverwerking van foodafval in de Deventer horeca

Columns

Peter Sips

·         5 keer energievoordeel met Deventer Bespaart

·         Circular Economy Challenge: stimulans voor duurzaam ondernemen

·         Het duurzaamheidscentrum: etalage voor Deventer bedrijven aan het Grote Kerkhof

·         Heel Deventer stroomt

·         De kat, de ekster en de wegen naar Rome

·         De koene knotter

·         Hotspot Deventer spil in duurzame economie en Europese transportroutes


 


 
onderkant-banner-skyline-deventer